Znak - obec Ostrov Obec Ostrov okres Havlíčkův Brod
Hlavní strana » Obecní úřad Dnes je pondělí 20.05.2024, svátek má Zbyšek

Obecní úřad

Obecní úřad zde vznikl od 1. ledna 1991. Nové zastupitelstvo se pustilo do obnovy vesnice.

Postavili odradonovací věž pro pitnou vodu, dokončili kanalizaci a veřejné osvětlení. Velkou akcí byla výstavba kořenové čističky odpadních vod na pozemku pod silnicí Ledeč- Světlá v letech 1995-96.

Obec udržuje družbu s Ostrovy po celé republice. Města a vesnice postupně konají setkání ve svých domovech, kde se chlubí svými úspěchy a přejímají rady od jiných.

Počet trvale hlášených obyvatel: 164 (k 1.1.2019)

Počet čísel popisných: 54

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Oficiální název : Obec Ostrov

Důvod a způsob založení:

Obec vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Podle současného platného právního předpisu - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce. Má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad kraje Vysočina.

 

Organizační struktura: starosta, místostarosta, zastupitelé, hospodářka

Kontaktní spojení:

Starosta:Ing. Jan Rajdl
Telefon : 724176382, E-mail: Obecniurad.Ostrov@seznam.cz

Místostarosta: Jakub Žatečka
Telefon: 724185271

Pověřenec GDRP: Lenka Žatečková DiS.

Zastupitelstvo :

Josef Nouza, Cihlář Miloslav, Pavelka Martin, Stejskal František, Špaček Stanislav, Ing. Jan Vosika, Jiří Vosáhlo

Adresa úřadu : Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, Ledeč nad Sázavou 584 01
Telefon : 569720998

IČO: 00580007
DIČ: obec nemá, není plátce DPH

E-mail: Obecniurad.Ostrov@seznam.cz

WWW: www.ostrov-obec.cz    

Úřední hodiny : zimní období 18.30-20.30, letní období 19.30-21.30

Případné platby můžete poukázat : účet u Komerční banky :  30622521/0100

Datové schránky: fbjav3k

Dokumenty :

Územní plán obce

Rozpočet - na úřední desce

další


Žádosti o informace:

Obec Ostrov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

- na úřední desce - u autobusové zastávky
- na elektronické úřední desce
- informace lze dále získat v kanceláří obecního úřadu v úředních hodinách

  Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

  Ústně

  - osobně na obecním úřadě v Ostrově
  - telefonicky na tel. č.: 569720998 v úředních hodinách

   Písemně

   - na adrese: Ostrov 36, Ledeč nad Sázavou 58401
   - Elektronickou poštou na E-mailu: Obecniurad.Ostrov@seznam.cz

    Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

    - utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
    - obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
    - skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
    - skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

      

     Příjem žádostí a dalších podání:

     Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně na adresu úřadu.

     Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu.
     Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

     Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

     Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

     Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

     a) komu je určena
     b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

      Písemná žádost

      a) musí být srozumitelná
      b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
      c) nesmí být formulována příliš obecně.

       Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

       Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

       • a) písemně
       • b) nahlédnutím do spisu
       • c) pořízením kopie
       • d) na paměťových médiích

       Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

       Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

       Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti

        

       Opravné prostředky:

        

       1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

       Opravné prostředky se podávají prostřednictvím ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

       Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

       2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

       Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

       Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina

       Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

       3. Soudní přezkoumání

       Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

        

       Formuláře:

       Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - na úřední desce

       Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

        

       Řešení životních situací na portal.gov.cz

       Mimořádné události, krizové situace postup na stránkách https://www.zachranny-kruh.cz/

        

       Předpisy:

        

       Vyhlášky obce - na úřední desce

       O přístupu k informacím:
       zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
       zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
       zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

       Činnost subjektu:
       zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
       zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
       zák. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
       zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
       vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
       zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
       zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
       zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
       zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
       zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
       zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
       zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

       Poplatky a daně:
       zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
       vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
       zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
       zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
       zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
       zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

       Ostatní zákony:
       zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
       zák. č. 102/1992 kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
       zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
       zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
       zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
       zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
       zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
       zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
       zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
       zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
       zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
       zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
       zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
       zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
       zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
       zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

        

       Úhrady za poskytování informací:

       Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je bezplatné.
       Kopírování do 10-ti stran zdarma , každá další černobílá strana A4 -2 Kč.

       Licenční smlouvy:

       Tato forma omezení při poskytování informací není povinným subjektem uplatňována.

       Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:


       Telefon: 724 176 382

       Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou