pohled na obec Ostrov zobrazení mapy s obcí Ostrov
Nacházíte se zde: Hlavní strana

Obec Ostrov

Obrázek img-1280.jpgObrázek img-1282.jpgObrázek img-1283a.jpgObrázek img-1275.jpgObrázek img-1277.jpg


Obrázek ca1.jpgPozvánka

Obecní zastupitelstvo obce Ostrov zve občany a děti

na pálení Čarodějnic v sobotu 30. 4. 2016 v 19.00 hodin

nad dětským hřištěm.

Ing. Jan Rajdl


        Obrázek ca3.jpg                         Obrázek ca2.jpg

 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

 

Zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve středu

dne 4. 5. 2016 v 19.30 hodin

v místnosti obecního úřadu.

  

Program:

 

 1. Schválení programu zasedání zastupitelstva

 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Příspěvek na pohádkový les ve Vilémovicích

 4. Schválení firmy na realizaci akce koupací jezírko

 5. Různé                                                                                                             Ing. Jan Rajdl - starosta

 


FCC Dačice s.r.o.         
Provozovna Ledeč nad Sázavou         
         
         
Vážení občané,         
         
naše firma ve spolupráci s Obecním úřadem  bude ve vaší obci provádět sběr nebezpečného         
a velkoobjemového odpadu. Termín svozu uvedeného odpadu byl po dohodě stanoven na den :         
         
         
SOBOTA   2.4.2016         
         
         
         
STANOVIŠTĚ  : 1) Prosíčka , na návsi   8,00 ► 8,30 hod
                           2) Nezdín , u separace   8,40 ► 9,10 hod
                                   3) Horní Hradec , u čekárny   9,20 ► 9,50 hod
                        4) Hradec , na návsi   9,55 ► 10,20 hod
                          5) Hamry , na okraji   10,30 ► 10,45 hod
        6) Ostrov   11,15 ► 11,45 hod

Nebezpečný odpad:   autobaterie , oleje , barvy a obaly od nich , mastné hadry a pod.      
      
Velkoobjemový odpad:   nábytek , staré matrace , hadry , pneumatiky bez disků , podlahové krytiny a pod.      
         
Zpětný odběr: televize, rádia, počítače vč. monitorů, ledničky, pračky, vysavače apod.      
   spotřebiče musí být kompletní se všemi součástkami a komponenty      
         
Tekuté a sypké materiály budou odebírány pouze v neporušených a pevně uzavřených obalech.         
         
Nebude přijímáno:   druhotné suroviny vč.separovaných, komunální odpad, biologický odpad, zelený odpad , pneumatiky na diskách a odpady z podnikatelské činnosti      
         
Děkujeme vám za dodržování uvedených časů a v případě krátkého zpoždění nás prosím omluvte.         
         
         
Ve sběrném dvoře v Ledči n/S - Pivovarské ulici provádíme též výkup železa a barevných kovů.         
         
Provozní doba SDO  :   Pondělí 8,00 ► 15,00 hod.  
      tel.  569 727 132   Úterý 8,00 ► 15,00 hod.  
   Středa 8,00 ► 17,00 hod.  
   Čtvrtek 8,00 ► 15,00 hod.  
   Pátek 8,00 ► 15,00 hod.  
   Přestávka 10,00 ► 11,00 hod.  
   Sobota 8,00 ► 11,00 hod.  


POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 


Zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve středu

dne 6. 4. 2016 v 19.30 hodin

v místnosti obecního úřadu.

 

NABÍZÍME ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE KOMINÍKA p. DVOŘÁKA ZDEŇKA,

Tel. 602 619 339, který provede:

REVIZI KOMÍNA za poplatek 250,00 Kč

VYČIŠTĚNÍ KOMÍNA A REVIZI KOMÍNA za poplatek 300,00 Kč

Revize komína by se měla ze zákona provádět 1x ročně. 

Potvrzení o revizi komína nutné uschovat pro případnou kontrolu nebo pojistnou událost.

SLUŽBA SE USKUTEČNÍ V OSTROVĚ DNE 7.5.2016 (PÁTEK) OD 8.00 HOD.

V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO ZÁJMU TAKÉ DNE 8.5.2016

Zájemci se mohou hlásit na obecní email Obecniurad.Ostrov@seznam.cz, tel. číslo starosty 724 176 382 nebo místostarosty 605 166 995 do 30.4.2016

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

 

dovolte mi krátké ohlédnutí se za uplynulým rokem 2015.

 

Nejdříve chci poděkovat všem za včasné zaplacení poplatků za odebranou vodu za rok 2015 a komunální odpad na rok 2016. Jenom připomínám, že se zase objeví kontejner od dubna na bio odpad a nově i popelnice na papír, kterou musíme mít ze zákona. Pokud nebude stačit popelnice a bude papíru větší množství, tak požádáme o kontejner.

           

Podařilo se vybudovat z dotací programu obnovy vesnice sociální zařízení OÚ, obecní úřad jsme pojistili, nechali provést elekto. revize budovy, revize hromosvodu, revize elektrického zařízení, revize požárních zařízení a kolaudaci nové vestavby OÚ, dále dofinancovat dětské hřiště, je dokončena první část zaměření silnice na Pavlov přes obec a jsou tyto změny zapsány katastrálním úřadem do majetku obce.

Podala se žádost na kraj Vysočina na dotaci ohledně rozšíření kořenové čističky o jedno pole (o 500 000,00 Kč), vykoupil se pozemek pod novou část čističky, vykoupil se pozemek Na Pouzkách, požádali jsme o dotaci na vybudování koupacího jezírka na Kamenném Stádě pod hřištěm a zadali vypracování projektové dokumentace na jezírko i na hřiště, které nemá potřebnou dokumentaci a na novou část čistírny odpadních vod, z důvodů napadení kůrovcem a extrémního sucha se muselo vykácet velké množství obecního lesa z nařízení lesů ČR, který se musí na jaře zasázet, tímto Vás prosím o pomoc, na brigádu Vás určitě pozveme, dále se řeší záměny pozemků Na Příhoně tak, aby cesta byla obecní a mohlo se v budoucnu na její opravu žádat o dotace, takto je třeba dát i ostatní komunikace do vlastnictví obce, dále se dokončila změna územního plánu obce tak, aby mohli začít stavět Ladislav a Martin Pros, podařilo se začít vést kroniku obce od listopadu roku 2014 a máme novou kronikářku paní Evu Pavelkovou, pokud máte něco co by v kronice mělo být ( fotografie, zajímavosti o obci) rádi je kronikářce předáme, kroniku od počátku vzniku obce slíbili, že dopíší pan M. Cihlář a MVDr. J. Vosika, tímto jim přeji ať se dílo podaří, protože obec se za roky jejich působení hodně změnila k lepšímu a je třeba to určitě písemně zaznamenat.

 

Určitě budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, dále svoz velkoobjemového odpadu, společné výlety, pronájem buňky na hřišti k soukromím oslavám, budeme organizovat sousedské posezení všech občanů na Kamenném Stádě, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony.

 

V tomto roce čeká všechny občany do 31.12.2016 kontrola stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, kdo neprovede tuto kontrolu vystavuje se pokutě až do výše 20 000,00 Kč. Potom každé 2 roky, tady pokud bude zájem občanů, rádi zajistíme odborně způsobilou osobu na kontrolu kotle za přijatelnou cenu. Pokud by někdo již někoho znal kdo kontrolu provádí, ať nám to oznámí.

 

Na Kamenném Stádě si pronajala objekt silážní jámy a budovu pod ní firma PROFLEX s.r.o. dopravní společnost. Tento prostor je v ochranném pásmu II. stupně našeho vodního zdroje. Tímto je prosím o šetrné zacházení s nebezpečnými odpady, aby nedošlo k zamoření pitné vody.

 

Starosta Ing. Jan Rajdl

 

 

1.1.2016 má naše obec 146 občanů


POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI

 

Obecní úřad Ostrov zve občany na veřejnou schůzi, která se bude konat v pátek

dne 4. 12. 2015 v 18.00 hodin, na Obecním Úřadě v zasedací místnosti.

Program:

 Přivítání občanů obce

 Seznámení občanů s činností OZ a OÚ v roce 2015

 Placení poplatků v roce 2016 a) vodné a stočné

                                                        b) poplatek popelnice a ostatní

 Projekt na rekonstrukci čistírny 2016

 Budování koupacího jezírka na Kamenném stádě

 Připomínky občanů a návrhy na zkrášlení obce

 Pohyb cizích osob po obci

 Různé diskuse

             Těšíme se na Vaši účast, pohoštění je zajištěno.

Starosta: Ing. Jan Rajdl

 

 

 

Obec Ostrov nabízí k odprodeji palivové dříví v kulatině, cena pro občany obce 700,00Kč/m3.

Případní zájemci se nahlásí p. Benc Petr, Tel: 723 987 863


Obrázek stromek.jpg                                                                                                          Obrázek snehulak-1.jpg

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku

 

Srdečně Vás zveme, všechny občany Ostrova na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, dne 29. 11. 2015 v 16.30 hodin. Stromek nám darovala rodina Pavelkova. Společně si tak připomeneme začátek adventní doby a s tím i nezadržitelně blížící se vánoce a konec roku 2015.

 

Přijďte se vánočně naladit, zahřát se čajem či něčím lepším a ochutnat něco sladkého.

 

 

 

Ing. Jan Rajdl


 

 

Vážení spoluobčané,

 

Děkuji Vám všem za včasné zaplacení poplatků za vodu, popelnici a ze psa, které nám usnadnilo další práci na úřadě. Děkuji také paní Cihlářové, která poplatky vybírala.

 

Jak jste jistě už slyšeli z televize, dochází k novinkám ve třídění odpadů. Od dubna 2015 se musí ze zákona třídit ještě BIO odpady a KOVOVÉ odpady. Každá obec musí zajistit občanům sběr těchto odpadů. Tyto odpady musí zajišťovat firma která má řádné povolení a samozřejmě se musí za odvoz zaplatit. To se asi v dalším roce promítne do ceny za svoz popelnic. Na odpady budou přistaveny kontejnery. Nejsme vázáni žádným množstvím odevzdaných odpadů, proto pokud dáváte trávu a další BIO odpad na kompost, můžete to dělat dále neni to zakázané, tím snížíme množství svozů, tím méně ve výsledku všichni zaplatíme.

 

Co se myslí Bio odpady

 

Do těchto nádob bude možné dávat listí, trávu, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, plevel, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny (slupky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky, kávovou sedlinu včetně filtrů a ubrousků, skořápky z vajec a ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat. Veškerý biologický odpad, vytříděný z komunálního odpadu, je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků a tašek.

 

Do nádob nepatří plasty, sklo, kovy, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina a kamení, nebezpečný odpad, textil, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

 

Co se myslí KOVOVÝMI odpady

 

patří:

 

  • nápojové plechovky

 

  • vymyté konzervy od potravin

 

  • vymyté zvířecí konzervy

 

  • tuby

 

  • umyté uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů

 

nepatří:

 

  • stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů

 

  • kovové obaly od barev, benzínu a motorových olejů

 

Velkooběmový a nebezpečný odpad se bude zase hromadně vyvážet jako každý rok 2 krát. Termíny jsou dané svozovou firmou ASA a budou všem včas oznámeny.

 

Děkuji všem občanům, že udržují pořádek na veřejných místech a v okolí popelnic na hromadný sběr odpadů.

 

Děkuji rodině Lebedových za úklid sněhu z chodníků.

A jsou tu první poslové jara... Obrázek sam-7910a.jpg
Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2015-2016 ZŠ Ledeč nad Sázavou se uskuteční 23.1. a 24.1.2015 v budově školy v Komenského ulici, /23.1. v době od 14 do 17 hodin, 24.1. v době od 8 do 11 hodin/.

 

Obrázek 3kralove.jpg Tři králové 3.1.2014 doputují do Ledče nad Sázavou na náměstí ve 14.30 hodin do Betléma

 

Fotky ze zpívání u stromečku 2014 jsou ve fotogalerii

 

Přejeme Vám dnes svátky milé,

škoda jen že nejsou bílé,

však nezoufejte přátelé,

hlavně že budou veselé.

V tom novém roce ať zdraví slouží,

ať splní se všem to, po čem touží....Obrázek betlem.jpg

 


Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2015 přeje OÚ Ostrov

Zveme Vás na Štědrý den ve 14 hodin na setkání u vánočního stromu na návsi v Ostrově. Přijďte si popřát se svými sousedy a poslechnout, či zazpívat koledy.


V úterý 23.12. v 18.00 Vás zve obec Pavlov na slavnostní vánoční večer,který proběhne na návsi u stromečku, promluví ledečský farář a vysvětí nový betlém.

 

 

5.12. navštěvuje hodné děti Mikuláš

Nadílka letí
pro hodné děti.
Zdalipak jste hodné byly
a celý rok nezlobily?
Čert to všechno v knize má

a hříšky vám spočítá.
Kdo však svědomí čisté máš,
nadílku nese ti Mikuláš
a společně s anděli
dnes tě rozveselí.

Obrázek mikulas-2.jpg


Rozsvícení vánočního stromečku

V neděli 30. 11. 2014 se v Ostrově na návsi sešlo asi 40 občanů s dětmi, aby společně zahájili dobu adventní. Všichni přišli s pohodovou náladou popřát si předvánočního klidu, rozjímání a nezapomněli přinést něco dobrého k vánočnímu čaji, který nás příjemně rozehřál. Po krátkém úvodním slovu pana starosty bylo slavnostně odpočítáno rozsvícení vánočního stromečku. Rozzářené oči malých dětí, byly odměnou všem, kteří se na přípravě podíleli. Děkuji všem spoluobčanům, kteří přišli popovídat.

Přijměte, prosím pozvání ke stromečku 24. 12.2014, kde si společně zazpíváme koledy a popřejeme si radostné svátky a šťastný nový rok 2015.

Starosta Ing. Jan Rajdl

Obrázek sam-7656.jpg Obrázek stromek.jpg Obrázek vence.jpg

 

Zasedání zastupitelstva proběhlo 3.12.2014.

 

Usnesení Zastupitelstva obce Ostrov ze dne 1.11.2014

 

zastupitelstvo zvolilo starostou pana Ing. Jana Rajdla a místostarostou pana Josefa Nouzu

členové zastupitelstva: Petr Benc, Miloslav Cihlář, Martin Pavelka, František Stejskal,

Stanislav Špaček, MVDr. Jaroslav Vosika, Pavel Vosika

 

Obrázek sam-7636.jpg

 

 


Nacházíte se zde: Hlavní strana

Obecní úřad Ostrov
Ostrov 36
584 01 Ledeč nad Sázavou

Telefon: 569 720 998, 724 176 382